Kulturforandring-i-organisationer-forord-og-indhold​

Kulturforandring i organisationer - Forord​

Denne bog er en videreudvikling af min tidligere bog Værdibaseret ledelse med succes. I denne nye udgave har jeg medtaget flere nye områder og vinkler inden for den værdibaserede ledelsestankegang, hvor jeg beskriver en række ledelses- og organisationsfilosofier, som vil sætte værdibaseret ledelse i et nyt perspektiv. Herudover har jeg revideret og skrevet en række nye kapitler i bogen.

Ideen til bogen er udsprunget af en underen over de oplevelser, jeg har haft i forbindelse med mit arbejde som organisationsudvikler i en række private og offentlige virksomheder, herunder kultur og værdier, samt i mit tidligere arbejde på Aarhus School of Business, Aarhus University, hvor jeg blandt andet har undervist i netop værdibaseret ledelse.

]eg har flere gange søgt efter bøger, der binder ønsket om kulturændring i en organisation og værdierne op på strategien for virksomheden. Der findes meget litteratur om strategi og værdibaseret ledelse, men jeg har endnu ikke set noget, der konkret binder de to emner sammen. ]eg mangler en anvisning på, hvordan man i sin strategiproces kan indarbejde en ny ønsket kultur, en kulturvision, ved hjælp af det udarbejdede værdigrundlag og herefter få værdigrundlaget implementeret, så det kommer til at virke i praksis.

Når værdierne begynder at leve i organisationen, vil nye normer og adfærd opstå i organisationen. Disse skulle gerne understøtte den organisationskultur, man ønsker, som så igen understøtter virksomhedens mission og vision.

Fælles for mange virksomheder- såvel private som offentlige- er, at værdier er en del af virksomhedens strategiske grundlag, men ofte bruges værdierne ikke i praksis.

Bogen beskriver alle faserne fra virksomhedens mission, vision og værdierne som redskab til at udvikle og flytte kulturen samt mål, strategi, ledelse og implementering. Dette efterfølges af, hvordan ledelsen kan indføre værdier på en måde, så de udgør et effektivt styringsredskab samt et adfærdsregulerende værktøj for både ledelsen og medarbejderne. Målet er, at den ønskede kultur, værdierne og værdigrundlaget skal give mening for alle, uanset hvor man be­finder sig i organisationen. Den vigtigste pointe er, at den kultur og det værdigrundlag, organisationen har implementeret, skal understøtte virksomhedens mission, vision og mål, så alle arbejder fælles hen imod de ønskede resultater.

Der kan være meget forskel på, hvordan man skal indføre værdierne i en organisation. Der er forskel på, om vi taler om en offentlig eller en privat virksomhed, men det sker altid med afsæt i organisationens nuværende kultur. Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan virksomheden kan indføre kultur og værdier med succes i organisationen.

Bogen lægger hovedvægt på implementering af organisationens kultur og værdigrundlag i forbindelse med strategiprocessen. Målet med bogen er at gøre strategiprocessen så enkel og forståelig som muligt.

]eg ønsker, at bogens forskellige synspunkter, vinkler og påstande kan inspirere og provokere læseren til refleksion over egne holdninger og meninger samt få skabt en udviklende diskussion på arbejdspladsen om værdier, adfærd og holdninger.

Alle eksemplerne i bogen udspringer af min praktiske erfaring, men for at undgå genkendelse af konkrete virksomheder er de navne og personer, der indgår, opdigtede.

Eksemplerne er omskrevet, men indholdet og essensen i eksemplerne er identiske med den virkelige situation i den pågældende virksomhed.

Jeg har i forbindelse med denne bog videreudviklet værdibaseret ledelse. ]eg kommer med mit bud på en ny teori, hvor jeg medtager det bedste fra værdibaseret ledelse, som vi kender den i dag, samt tilføjer en række nye betragtninger til værdibaseret ledelse 2.0, blandt andet måden at visualisere implementeringen af kulturen, værdierne og værdigrundlaget på, og tilføjer social kapital (samarbejdsevne, tillid og retfærdighed), relationel koordination (tværgående samarbejde og teamsamarbejde) samt organismemetaforen.

]eg kalder den videreudviklede værdibaserede ledelsesform for værdibaseret ledelse 3.0 (organismebaseret ledelse).

]eg har udviklet en model, som jeg kalder for CGO- organisationsmodellen .Cirkulær Gravitation Organisme - som er omdrejningspunktet i min teori omkring værdibaseret ledelse 3.0. Her prøver jeg på at tænke organisationsudvikling og kultur- og værdiimplementering på en helt ny måde, som jeg håber kan være med til at sikre en vellykket kultur- og værdiimplementeringsproces i bade private og offentlige virksomheder. Den nye CGO-model kan også hjælpe ledelsen til at få tænkt alle områder igennem i forbindelse med opstarten af en kultur- og værdiproces i organisationen.

Værdibaseret ledelse 3.0, er en organismebaseret ledelsesform, hvor alt foregår omkring organisationens kerneopgave - hjertet i organisationen - det fælles, vi drages imod som en central kraft i organisationen. Derfor Gravitation, hvor jeg betragter kultur og værdier som den åndelige føde og blodet i organisationen, der skal til, for at organisationens hjerte kan slå optimalt. For mig betyder det, at når hjertet slår rigtigt, fungerer organisationen værdibaseret i praksis. Vores kunder og andre indtjeningsmuligheder kan betragtes som den luft, vi indånder. Nå, men mere om det senere.

Herudover kommer jeg i flere kapitler ind på værdibaseret ledelse i henholdsvis offentlige og i private virksomheder, idet der er forskelle på de grundlæggende vilkår, lederne har i de to typer af organisationer.

Bogen bygger på mine mere end 23 års praktisk ledelseserfaring fra private og offentlige virksomheder, hvoraf de 12 år er som ekstern konsulent inden for strategi-, medarbejder-, organisations- og ledelsesudvikling. For 8 år siden startede jeg konsulentfirmaet GAARSTED træning & udvikling ApS, hvor jeg arbejder med blandt andet praktisk implementering af kultur, værdier og strategier i private og offentlige virksomheder.

Kort sagt er målet med bogen, at man ved brug af de beskrevne anvisninger og værktøjer får skabt en vellykket implementering af en organisationskultur, som kan understøtte virksomhedens mission, visioner og mål.

God fornøjelse!

Iver Gaarsted

December 2013​

Tilbage til BØGER...

Kulturforandring i organisationer - Forord​

​Kapitel 1

Strategiske fokusområder

Kapitel 2

Fra rationel styring til egoistsamfund

Fangernes dilemma

Nutidens samfundsindretning

Rettigheder, ansvar og regler - Et se væk-samfund!

Kapitel 3

Kultur

Kulturbegrebet

Organisations- og virksomhedskultur

Eksterne faktorer/omgivelsernes art

Virksomhedstype/industriel kontekst

Virksomhedsfaktorer/virksomhedens egenart

Individfaktorer/medarbejdernes egenart

Grundlæggende opfattelser af, hvordan organisationskultur kan anskues

Den fragmenterede organisationskultur

Morgans organisationskultur

Sammenfatning af begrebet organisationskultur

Organisationers drivkræfter, struktur, kultur og processer

Organisationens drivkræfter og Maslows behovspyramide

Faktorer, der skal sættes fokus på for at skabe den ønskede kulturforandring

Kapitel 4

Regler - R§

Regelbegrebet

Regelstyring - R§

Styring efter regler

Morgans fire regelbaserede metaforer

Regler med succes

Kapitel 5

Værdier - V#

Etik og moral

Værdibaseret styring - V#

Personligheden

Dreyfus-modellen

Styring efter værdier

Morgans fire værdibaserede metaforer

Virksomhedens værdigrundlag

Kapitel 6

Regelstyring - R§ eller værdibaseret styring - V#?

Fordele ved R§ og V§ ledelse

Kapitel 7

Udvikling i ledelse frem til den værdibaserede organisation

Scientific Management (1890-1930)

Human Resource Management (Human Relations) (1925-1930)

Visionsledelse

Værdibaseret ledelse - De tre forskningsskoler

Den værdibaserede ledelsesform

Situationsbestemt ledelse

organisationen

Magtudøvelse gennem ledelsesformer

Kapitel 8

Værdibaseret ledelse 3.0 - Organismebaseret ledelse

Hvorfor værdibaseret ledelse 3.0 - Organismebaseret ledelse?

Elementerne værdibaseret ledelse 3.0 - Organismebaseret ledelse

CGO-organisationsmodellen (Cirkulær Gravitation Organisme)

Uddybning af teorien om social kapital

Måling af virksomhedens sociale kapital - instruktion

Relationel koordination

Organismemetaforen

Værdibaseret ledelse 3.0 (Organismebaseret ledelse) og CGO-modellen

Kapitel 9

Strategisk implementering

Strategielementer

Virksomhedens mission

Virksomhedens vision

Proces-/strategi-/udviklings- og implementeringsværktøjet - Lemniskaten

Kapitel 10

Implementering af kulturforandringer og værdier i organisationen

Processen i forbindelse med kulturafklaring

Kulturanalyse ud fra de fire organisatorisek drivkræfter eller kulturkategorier

Kulturanalyseskema

Fælles kort over verden

Den brændende platform

Værdiparaplyen

Virksomhedens værdigrundlag

Succes med værdibaseret ledelse

Appendiks

Oversigt over bogens figurer og skemaer i forbindelse med implementering

Historisk tilbageblik - grundlaget for det samfund vi har i dag

Opsamling på økonomer og oplysningstidens filosoffer

Noter

Stikord​

Tilbage til BØGER...

Nyheder​

Evalueringer fra V2 Tobacco
Inden påske afsluttede vi i samarbejde med KompetenceSilkeborg et godt kursus/procesforløb med V2 Tobacco. Læs mere om forløbet og se vores evalueringer fra V2 Tobacco her.
» Læs nyheden
​​ARTIKEL: Vejen frem til en succesfuld værdi- og kulturforandringsproces
En ting er at læse lange tekster om, hvad kultur i organisationer er, og hvorfor det er så vigtigt for en organisation at fokusere på, en anden ting er den praktiske del af en kulturforandring. Så hvad gør man rent faktisk i en kulturforandringsproces?
» Læs nyheden
ARTIKEL: Organisationer skal sikre deres fremtid og konkurrenceevne ved at sætte fokus på kulturen
Kultur er efterhånden blevet det helt store buzzword i mange organisationer – men hvorfor er kultur så vigtig at fokusere på, og hvordan skaber vi den ”rigtige” organisationskultur?
» Læs nyheden

​Kontakt os

Udfyld vores kontaktformular med dine spørgsmål eller din forespørgsel, så vender vi retur hurtigst muligt. ​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om os

Vi skaber kulturforandringer i hele organisationen, som understøtter jeres mission, vision, mål og strategier - med succes!

- Vi skaber tid til udvikling!​

CVR: 29919763

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere information om os, og om hvilke opgaver vi kan løse i samarbejde med din virksomhed, er du altid meget velkommen til at kontakt os. ​Så vender vi tilbage hurtigst muligt.​

Adresse:

​Gyldenkronesvej 7

8320 Mårslet

☎ Tel: +45 28 70 70 15

✉ E-mail: info@gaarsted.com