Kulturforandring I organisationer​

​Vi har specialiseret os i​ procesudvikling​ og praktisk implementering af​ strategier- og kulturforandring på alle organisatoriske niveauer i private og offentlige virksomheder.

Vi flytter strategi, kultur og ejerskab effektivt ned i organisationen- så det lykkedes!

Udfordringen i dag?

Hvordan får VI sammen skabt en fælles vedvarende kulturforandring på vores arbejdsplads, der til en hver tid understøtter og udvikler organisationens mission, visioner, mål og strategier?

Og som samtidig kan være med til at øge arbejdsglæden og trivslen på vores arbejdsplads.

​En stor risiko ved, ikke at have styr på organisationskulturen er, at der kan være medarbejdere, som ikke understøtter de normer og den ønskede adfærd, som er til størst gavn for virksomheden og dens kunder. Faren herved kan være, at kunderne får en dårlig oplevelse, som kan føre til, at de vælger en af konkurrenterne næste gang. Derfor kan en kulturforandringsproces være den bedste investering i din virksomheds fremtid.

Hvad er den rigtige kultur?

Den rigtige kultur understøtter den adfærd i organisationen, som sikrer optimal succes for organisationen og dens kunder/borgere.

- Iver Gaarsted

​Vi har erfaring for, at målrettet kulturforandring i organisationer skaber øget trivsel og bedre bundlinje i virksomheden, altid med kunden i centrum. Når vi arbejder med kulturprocesser har vi altid fokus på det faglige og professionelle samarbejde omkring opgaverne, og altid med kunden i centrum.

​Sammen med virksomheden får vi udviklet en kulturvision (ønsket kultur), der skal understøtte virksomhedens mission, vision, mål, strategier og adfærd, hvor kunden altid er i centrum, så I fremadrettet, bedst muligt kan sikre jeres fremtidige eksistensberettigelse i markedet.

Kort sagt

Ved en kulturforandring flyttes strategi- og kulturprocessen fra bestyrelses- og direktionsniveauet ned i organisationen, hvor de praktiske erfaringer og den konkrete viden fra hverdagen findes, så der kan udvikles de delstrategier og delkulturer i de enkelte områder/teams, som sikrer den mest effektive og konkurrencedygtige organisation, hvor alle har ejerskab for virksomhedens mission, vision, mål og strategier

- Iver Gaarsted

Med kulturudvikling fra GAARSTED får I:

Øget samarbejde og trivsel, som er med til at sikre bedre resultater og bundlinje for virksomheden.

De nyeste metoder, modeller og værktøjer til implementering af kultur- og værdier i en organisation.

Viden om hvordan I kan skabe kulturforandringer i organisationen, så I opnår den fremtidige ønskede kultur – en kulturvision.

Forståelse for hvordan man leder en kultur- og værdiproces.

En fælles ønsket kultur (kulturvision) i organisationen, der understøtter virksomhedens mission, vision, mål, strategier og adfærd, så virksomheden fremadrettet bedst muligt kan sikre sin fremtidige eksistensberettigelse i markedet.

En kultur, der understøtter virksomhedens mission, visioner og mål.

En sund kultur, som skaber en god og konstruktiv kommunikation mellem alle i organisationen.

Få udviklet ”den rigtige kultur” med GAARSTED og skab bedre samarbejde, trivsel, resultater og bundlinje!

​De gode spørgsmål

8 spørgsmål, som I bør stille angående jeres virksomhed:

1. ​Hvorfor skal vi have fokus på virksomhedens kultur?

2. Hvad indebærer en kulturforandring for virksomheden?

3. Hvordan ledes en kultur- og værdiproces i praksis?

4. Hvordan implementeres kultur og værdier i praksis, så de understøtter organisationens mål?

5. Hvilken kultur har vi i dag?

6. Hvad er årsagerne til den kultur vi har i dag?

7. Hvad er vores største udfordringer i den eksisterende kultur?

8. Hvilken kulturvision (ønskede kultur) skal vi have, for at organisationens mål understøttes bedst         muligt?

​Hvor vigtigt er det for din virksomhed, at få skabt en kultur (normer og adfærd) i organisationen, der til en hver tid understøtter virksomhedens mission, visioner, mål og strategier, hvor jeres kunder altid er i centrum?


Og hvor vigtigt er det for din virksomhed, at hver enkelt afdeling får skabt sin egen delkultur, som skal understøtte egen afdelings delmission, delvision, delmål og delstrategi, så afdelingen levere de bedste resultater, til gavn for hele virksomheden og dens kunder?

Skal vi sammen med jer sætte fokus på ovenstående spørgsmål, og sammen få udviklet en kultur, som understøtter jeres mission, vision og strategi for fremtiden?

Hvis du syntes kulturforandring er vigtigt at arbejde med i jeres virksomhed, er vi klar til at tage en drøftelse på telefon +45 28 70 70 15. Du er naturligvis også velkomne til at sende os en mail med din forespørgsel på: info@gaarsted.com

Elementerne i en kulturproces

1. ​Hvordan er den nuværende organisationskultur? Hvad skal bibeholdes? Hvad skal ændres?

2. Hvilken ny fremtidig kultur (kulturvision) ønsker vi, der skal være i organisationen?

3. Den nye ønskede kultur skal ændres gennem organisationens værdigrundlag, som igen skal                 understøtte virksomhedens mission, vision og strategi

4. Kultur og værdigrundlag tilpasses ud i organisationen

5. Værdigrundlaget beskriver og flytter kulturen

6. Norm og adfærdsregler (teamets spilleregler) beskriver det, som teamet skal øve sig på i                       værdigrundlaget

I nedenstående figur kan de forskellige elementer ses, som indgår i en kulturforandringsproces.

    ​© Praxis © Iver Gaarsted

Målet med en kulturforandringsproces

Målet for GAARSTED er, at vi sammen får skabt en fælles vedvarende kulturforandring på jeres arbejdsplads, der til en hver tid understøtter og udvikler organisationens mission, visioner, mål og strategier, altid med kunden i centrum. Samtidig skal en kulturforandring være med til at øge arbejdsglæden og trivslen på jeres arbejdsplads.

En stor risiko ved, ikke at have styr på organisationskulturen er, at der kan være medarbejdere, som ikke understøtter de normer og den ønskede adfærd, som er til størst gavn for virksomheden og dens kunder. Faren kan være, at kunderne får en dårlig oplevelse, som kan føre til, at de vælger en anden leverandør næste gang.

Så det er vigtigt at have fokus på, at få skabt en kulturvision (ønsket kultur), der altid understøtter forretningen, så alle i organisationen, lever op til virksomhedens mission, vision, mål og strategier, hvor kunden altid er i centrum. Derfor kan en kulturforandring være nødvendig.

Ved målrettet kulturforandring i organisationer kan man skabe øget trivsel og bedre bundlinje.

Målene med en kulturforandring er:

Endnu højere grad af fælles mål, rammer og retning.

At få skabt en overordnet kulturvision for hele organisationen og en række delkulturvisioner for hver afdeling, som skal understøtte virksomhedens og afdelingernes missioner, visioner, mål, delmål og strategier.

Fokus på det faglige/professionelle samarbejde omkring opgaverne, og altid med kunden i centrum.

En god og konstruktiv kommunikation mellem alle i organisationen. Det skal bidrage til glade og effektive medarbejdere og ledere, der kommunikerer klare og direkte budskaber til hinanden og​​til deres kunder.

Øget trivsel for hele organisationen.

At alle kan se deres egne roller i dagligdagen og dermed kan tage ejerskab for ansvaret, uanset om man er leder eller medarbejder.

At ledelse og medarbejdere altid tænker på, om ”det, jeg gør nu”, skaber værdi for organisationen, virksomheden, dens kunder og øvrige interessenter.

Kulturen skal udtrykke virksomheden

Det er vigtigt at have en kultur, som understøtter din virksomheds mål og strategi. Ved at have fokus på kulturen i organisationen kan man skabe et godt arbejdsmiljø for ens ansatte, så de er glade for at gå på arbejde hverdag. Fokus på kulturforandring i organisationer er i dag en meget vigtigt proces at få startet op, idet der er så mange gevinster ved at få skabt en forretningsorienteret kultur, hvor kunden altid er i centrum.

En af udfordringerne på mange arbejdspladser er, at få gjort op med ”plejerkulturen” i organisationen. Plejerkulturen kan være med til at fastholde organisationen i dens gamle vaner, så udvikling og innovation udebliver, og derved kan virksomhedens konkurrencedygtighed svækkes på grund af utidssvarende produkter og ydelser. Yderste konsekvens ved en plejerkultur kan være, at virksomheden ikke længere har en eksistensberettigelse i markedet. Overvej derfor om der er brug for en kulturforandring.

Hvordan arbejder vi med kulturforandring i organisationer?

Hele formålet ved at arbejde med kulturforandring i organisationer er at få skabt en overordnet kulturvision, der fungerer for alle parter. Det handler om at få skabt en fælles ønsket kultur i organisationen, der understøtter virksomhedens mål, strategier og adfærd, så virksomheden fremadrettet bedst muligt kan sikre sin fremtidige eksistensberettigelse i markedet.

Vi arbejder med de nyeste metoder og modeller til implementering af kultur og værdier i en organisation, som virker i praksis. Der vil være fokus på, hvordan du leder en kultur- og værdiproces, så hele organisationen forstår, og arbejder hen mod virksomhedens fælles kulturvision, der skal understøtte virksomhedens mission, vision, mål og strategi.

Kort sagt; Ved kulturforandring får virksomheden flyttet strategi- og kulturprocessen fra bestyrelses- og direktionsniveauet ned i organisationen, hvor de praktiske erfaringer og den konkrete viden fra hverdagen findes, så der kan udvikles de delstrategier og delkulturer i de enkelte områder/teams, som sikrer den mest effektive og konkurrencedygtige organisation, hvor alle har ejerskab for virksomhedens mission, vision, mål og strategier. 

Skal kulturen (adfærd og normer) i virksomhedens forskellige afdelinger være den samme?

(Fx i en salgs-, udviklings-, økonomi- og produktionsafdeling)

Nej, fordi fokusområderne, opgaverne, normerne og adfærden i de forskellige afdelinger og evt. landsdele vil være forskellige, og dermed skal kulturen også udvikles til den enkelte afdeling.

Herved får den enkelte afdeling større ejerskab og udviklet en fællesskabsfølelse, så afdelingen hele tiden stræber efter at leverer de bedste resultater for virksomheden og dens kunder. ​

Delkulturen skal selvfølgelig understøtte den overordnede ønskede kultur der gælder for hele virksomheden.

Målrettet strategisk arbejde i virksomheden, er med til at kvalificere de beslutninger der løbende bliver truffet, så virksomheden fremadrettet, bedst muligt, kan sikre sin fremtidige eksistensberettigelse i markedet.

Derfor kan en strategi og kulturforandringsproces være den bedste investering i din virksomhed og afdelings fremtid.

Målrettet kulturforandring i organisationen skaber øget trivsel og bedre bundlinje i virksomheden, altid med kunden i centrum.

I nedenstående figur kan de forskellige elementer ses, som indgår i en kulturforandringsproces, når hele organisationen inddrages.

    ​© Praxis © Iver Gaarsted

​Vi starter med ledelsen

Først skal ledelsen have fokus på den strategiske del af arbejdet, det vil sige, virksomhedens mission - Hvad er vores eksistensberettigelse? Hvorfor er vi her? Og derudfra få udviklet en vision (hovedmål) og strategien for de næste år, så alle ved, hvilken retning der skal arbejdes hen imod.

Der igangsættes en strategiproces, hvor der udarbejdes konkrete indsatsområder og handlingsplaner, det vil sige mål og delmål, og der igangsættes aktiviteter, der arbejder hen imod indfrielse af missionen, visionen og strategien.

For at få succes med strategiprocessen skal ledelsen også have fokus på den mere ”bløde” del af implementeringsarbejdet, det vil sige sætte fokus på kulturen i organisationen, og stille sig selv det spørgsmål: 

Har vi den kultur der understøtter forretningen, hvor kunden altid er i centrum?

​For at få det afklaret igangsættes en kulturforandringsproces, med det formål, at få skabt en kulturforandring, der understøtter virksomhedens mission, vision, mål og strategi, hvor kunden altid er i centrum.

Første step i kulturforandring i organisationer er, at få lavet en kulturafklaring for virksomheden med fokus på den eksisterende kultur og den fremtidige ønskede kultur (kulturvisionen) og der skal udarbejdes en kritisk vurdering af de største udfordringer i forhold til den eksisterende kultur.

Herefter udarbejder ledelsen virksomhedens overordnede værdigrundlag, som skal understøtte virksomhedens overordnede mission, vision (hovedmål), kulturvision og strategi. Værdigrundlaget beskriver den kultur man ønsker og det er værdigrundlaget der flytter kulturen fra den nuværende/eksisterende kultur over til den fremtidige ønskede kultur (kulturvisionen).

Næste fase af en kulturforandring - Inddrag medarbejderne

Næste del af processen omkring en kulturforandring i organisationer er, at medarbejderne kommer inden for i det rum der hedder strategiarbejdet. Det er langt fra alle steder, man gør det.

Ledelsen har tidligere formuleret en fælles overordnet mission og nu skal medarbejderne selv udarbejde delmissioner for deres eget team (Hvorfor er vi her?), som skal understøtte den overordnede mission.

Tilsvarende har ledelsen tidligere udarbejdet en fælles overordnet vision og nu skal medarbejderne i gang med at udarbejde deres delvisioner for eget team, som skal understøtte den overordnede vision. Deraf kom en række konkrete delmål, som udmønter sig i konkrete udviklings- og handlingsplaner for de enkelte teams.

Medarbejderne skal, som ledelsen tidligere har gjort, drøfte, hvilken kultur de har i dag, og hvilken kultur de godt kunne tænke sig fremover – en kulturvision, som skal understøtte teamets delmission, delvision, mål og strategier. Teamet skal have formuleret et værdigrundlag, som understøtter og beskriver kulturvisionen.

Samtidig skal de udarbejde et sæt fælles normer og adfærdsregler (spilleregler) for det enkelte team. Spilleregler er det, som teamet skal øve sig på i en periode, så det kan leve op til den ønskede kulturvision og værdigrundlag. Spilleregler er kort sagt teamets løbende udviklingsplan.

Hvis du er interesseret i at høre mere om kulturforandring i organisationer, så kontakt os på telefon +45 28 70 70 15.

Du er naturligvis også velkomne til at sende os en mail med din forespørgsel på: info@gaarsted.com

Vi hjælper virksomheder og organisationer med kulturforandring i hele Danmark.​ 

​Vi tilbyder også kurser i "Målrettet kulturforandring i organisationer – Få øget trivsel og bedre bundlinje", ​så I kan arbejde henimod en organisation, hvor alle arbejder for den samme mission og vision, hvor kunden altid er i centrum.

Læs mere om kurset her!​​​

Nyheder​

Evalueringer fra V2 Tobacco
Inden påske afsluttede vi i samarbejde med KompetenceSilkeborg et godt kursus/procesforløb med V2 Tobacco. Læs mere om forløbet og se vores evalueringer fra V2 Tobacco her.
» Læs nyheden
​​ARTIKEL: Vejen frem til en succesfuld værdi- og kulturforandringsproces
En ting er at læse lange tekster om, hvad kultur i organisationer er, og hvorfor det er så vigtigt for en organisation at fokusere på, en anden ting er den praktiske del af en kulturforandring. Så hvad gør man rent faktisk i en kulturforandringsproces?
» Læs nyheden
ARTIKEL: Organisationer skal sikre deres fremtid og konkurrenceevne ved at sætte fokus på kulturen
Kultur er efterhånden blevet det helt store buzzword i mange organisationer – men hvorfor er kultur så vigtig at fokusere på, og hvordan skaber vi den ”rigtige” organisationskultur?
» Læs nyheden

​Kontakt os

Udfyld vores kontaktformular med dine spørgsmål eller din forespørgsel, så vender vi retur hurtigst muligt. ​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om os

Vi skaber kulturforandringer i hele organisationen, som understøtter jeres mission, vision, mål og strategier - med succes!

- Vi skaber tid til udvikling!​

CVR: 29919763

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere information om os, og om hvilke opgaver vi kan løse i samarbejde med din virksomhed, er du altid meget velkommen til at kontakt os. ​Så vender vi tilbage hurtigst muligt.​

Adresse:

​Gyldenkronesvej 7

8320 Mårslet

☎ Tel: +45 28 70 70 15

✉ E-mail: info@gaarsted.com